ارتودنسی ثابت

بیمار با شکایت ازنامرتبی دندانها مراجعه کرده درمان ارتودنسی ثابت برایشان انجام گرفت .درمان ایشان حدود یک سال ونیم به طول انجامید.