ایمپلنت قدامی

در این بیمار دندان جلو فک پایین قابل نگهداری نبوده که بعد از کشیدن با ایمپلنت جایگزین شده است.