ایمپلنت قدامی

کاشت ایمپلنت نیاز به وجود بافت استخوانی خوب دارد در افرادی که استخوان از بین رفته باشد با پیوند استخوان آن را بازسازی میکنیم .این کار یا هم زمان با کاشت ایمپلنت انجام میگیرد یا به صورت جداگانه.در این تصویر به دلیل شدت تخریب استخوان پیوند استخوان سه ماه قبل از کاشت ایمپلنت انجام گرفته است.