روکش دندان

برای جایگزین کردن دندانهای از دست رفته با استفاده از روکش یا پروتز ثلبت دندان نیاز به تراشیدن دندانهای کناری میباشد.