کامپوزیت ونییر

بستن فاصله بین دندانها با کامپوزیت نتیجه بسیار خوبی دارد هم زیبا و هم نسبت به سرامیک ها هزینه مناسب تری دارد.