کامپوزیت ونییر

اصلاح نامرتبی دندان با کمک کامپوززیت برای بیماری که حاضر به انجام کار ارتودنسی نبود.