کامپوزیت ونییر

برای اصلاح شکل ،رنگ و يا فرم دندانها یکی از گزینه ها استفاده از کامپوزیتهاست .در این روش کمترین آسیب به دندانها وارد میشود ، هزینه درمان نسبت به سایر گزینه ها کمتر است ودر تعداد جلسات کمتری کار انجام میشود .